Jesteś tutaj: Start / Procedury alarmowe
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
(zaktualizowano na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 13 września 2017 roku)

Podstawy prawne stosowanych procedur:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U. Nr 26, poz. 226 ).
• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. – tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 ) oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą.
• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 ).
• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59, poz. 949 ).
• Statut Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.
• Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach.

Procedury postępowania dotyczą:
1. Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu odurzenia się.
2. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem substancji psychoaktywnych.
3. Gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły narkotyk.
4. Gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie narkotyk.
5. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia sprawcy przestępstwa.
6. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia ofiary przestępstwa.
7. Postępowanie w przypadku zachowań agresywnych ucznia.
8. Postępowanie w przypadku agresywnego ucznia.
9. Postępowanie w przypadku ucznia, który stał się ofiarą agresji.
10. Postępowanie w przypadku, gdy uczeń ulega wypadkowi.
11. Postępowanie w przypadku, gdy uczeń informuje, że popełni samobójstwo.
12. Postępowanie w przypadku, gdy uczeń dokonuje próby samobójczej i przeżywa.
13. Postępowanie w przypadku, gdy uczeń dokonał samobójstwa.
14. Postępowanie w przypadku zagrożenia zdrowia i życia nauczyciela oraz uczniów w klasie.
15. Postępowanie w przypadku śmierci bliskiej uczniowi osoby.
16. Procedura obiegu dokumentacji psychologicznej.
17. Procedura postępowania wobec ucznia eurosieroty.
18. Procedura postępowania wobec ucznia, znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, czy życiowej.
19. W przypadku niewłaściwego wykorzystania przez ucznia telefonu komórkowego lub innych urządzeń rejestrujących obraz.
20. W przypadku naruszenia praw dorosłych i dzieci.
21. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów oraz egzekwowanie obowiązku nauki.
22. Postępowanie w razie ataku lub wtargnięcia napastników do szkoły.
23. Postępowanie poza obszarem zagrożenia.
24. Postępowanie w razie ostrzału.
25. Postępowanie, gdyby doszło do wybuchu.
26. Postępowanie po ataku i ucieczce sprawców.
27. Postępowanie po otrzymaniu wiadomości o podłożeniu ładunku wybuchowego.
28. Postępowanie w razie zauważenia podejrzanego pakunku.
29. Postępowanie w razie otrzymania podejrzanej przesyłki.
30. Postępowanie przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.
31. Postępowanie w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia ucznia.
32. Postępowanie nauczycieli w przypadku alarmu i ewakuacji.

Część I
Szczególny obowiązek reagowania na niepokojące sygnały zachowania uczniów spoczywa na nauczycielach. Jesteśmy zobowiązani do wczesnego rozpoznawania zachowań ryzykownych i podejmowania stosownych oddziaływań, wychowawczych, profilaktycznych, a wobec uczniów niedostosowanych – działań interwencyjnych.
Właściwa do sytuacji reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrektora oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą zwiększyć skuteczność naszych oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne przeprowadzenie interwencji z zachowaniem praw uczniów uczestniczących w zdarzeniu, jak i ich rodziców.
Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach zagrożeń w szkole zobowiązuje Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród młodzieży. W myśl tego dokumentu szkoły podejmują działania interwencyjne polegające na powiadamianiu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych.

Działania interwencyjne

§ 1

a. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu odurzenia się, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania, świadczące o demoralizacji nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: przekazać informację wychowawcy, wychowawca informuje dyrektora szkoły.
b. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie ucznia do specjalistycznej placówki i zachęcić do udziału w terapii.
c. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy, a nadal napływają informacje o przejawach demoralizacji ucznia, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalista ds. nieletnich).
d. Gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem), a ich zastosowanie nie przynosi rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie sąd rodzinny lub policję.
e. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa, lub jego udziału w grupie przestępczej, dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia prokuraturę lub policję.
f. W przypadku uzyskania informacji, że nieletni uprawia nierząd, nauczyciel obligatoryjnie wzywa policję.

§ 2

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły lub internatu znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków:
a. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i dyrektora.
b. Odizolowuje ucznia od reszty klasy i ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego.
c. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia oraz udzielenia pomocy medycznej.
d. Zawiadamia o zaistniałym fakcie rodziców, których zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji policji-decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
e. Dyrektor szkoły zawiadamia policję, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny i swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
f. Jeśli powtarzają się przypadki, w których uczeń przed ukończeniem 18 lat znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.
g. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie i należy o tym fakcie powiadomić policję.

§ 3

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły narkotyk:
a. Zabezpiecza substancję do czasu przyjazdu policji.
b. Powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.
c. Po przyjeździe policji przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
d. Nie wolno samemu dostarczać środka do komisariatu lub komendy policji.

§ 4

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie narkotyk powinien:
a. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, dyrektora) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia- jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
b. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. Rodzice nie mogą zabrać dziecka do domu, a w związku z popełnionym przestępstwem policja zatrzymuje nieletniego.
c. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która zajmuje się przeszukaniem.
d. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest przekazać ją policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Nauczyciel do czasu przyjazdu Policji powinien ucznia odizolować, kontrolując jego zachowanie.
e. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając notatkę.
Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karalne jest:
– posiadanie każdej ilości środków odurzających
– wprowadzanie ich do obrotu
– udzielanie innej osobie, nakłanianie do użycia
– wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających
Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły należy wezwać policję. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia, prokuraturę lub policję.

§ 5

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy przestępstwa:
a. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, który wzywa policję.
b. Ustalenie okoliczności czynu i świadków zdarzenia.
c. Przekazanie sprawcy dyrektorowi szkoły.
d. Powiadomienie rodziców ucznia- sprawcy, udzielenie uczniowi nagany wychowawcy, kontrakt z uczniem, wyjaśnienie przyczyn zachowania ucznia
e. Sporządzenie notatki służbowej przez wychowawcę.
f. Jeżeli uczeń ma nadzór kuratora to należy go powiadomić o kłopotach wychowawczych ucznia.
g. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała)
h. Zabezpieczenie dowodów przestępstwa i przekazanie ich policji.
i. Pokierowanie ucznia do wychowawcy: kontrakt z uczniem, sporządzenie notatki z przebiegu zajścia, odnotowanie ucznia w rejestrze problemów wychowawczych szkoły.

§ 6

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą:
a. Udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie lekarza, gdy ofiara wymaga pomocy lekarskiej.
b. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
c. Powiadomienie rodziców ucznia.
d. Niezwłoczne wezwanie policji, gdy istnieje konieczność zabezpieczenie śladów przestępstwa i ustalenia świadków.

§ 7

W przypadku zachowań agresywnych ucznia nauczyciel wobec sprawcy powinien:
a. Reagować stanowczo.
b. Mówić prosto i jasno.
c. Traktować sprawcę jak osobę, która może sama wziąć odpowiedzialność za swoje czyny.
d. Jeśli to konieczne to użyć siły, ale tylko tyle, ile potrzeba, np. do rozdzielenia bijących się uczniów.
e. Szanować ucznia (mówić o zachowaniu, nie o osobie).
f. Interwencja powinna zostać odnotowana w dokumentacji szkolnej
g. Jeżeli w zdarzeniu przemocy uczestniczy więcej niż jedna osoba należy rozmawiać z każdym z osobna, zaczynając od lidera grupy.
h. Miejscem rozmów powinno być pomieszczenie zapewniające spokój i brak świadków.
i. Sprawca musi otrzymać od nauczyciela jasny i jednoznaczny komunikat o braku akceptacji zachowania agresywnego.
j. Należy dać uczniowi szansę wypowiedzenia się na temat zachowania będącego powodem interwencji.
k. Omówić z uczniem skutki przejawianych przez niego zachowań oraz poinformować o potrzebie spotkania z rodzicami.

§ 8

W przypadku agresywnego ucznia nauczyciel powinien omówić z rodzicami jego zachowanie i ustalić strategię współpracy ze szkołą:
a. Pozyskać rodziców/opiekunów do współpracy. Ustalić jej zasady
b. Kontrakt dla ucznia, określić w nim zachowania nieakceptowane, oczekiwania wobec ucznia.
c. Ustalić hierarchię konsekwencji oraz zasady odzyskiwania przywilejów.
d. Monitorować realizację kontraktu.
e. Odnotowanie ucznia w rejestrze problemów wychowawczych.

§ 9

W przypadku ucznia, który stał się ofiarą agresji nauczyciel powinien:
a. Aktywnie, uważnie słuchać.
b. Być cierpliwym- dawać czas na udzielenie odpowiedzi.
c. Nie podważać wypowiedzi.
d. Nie mówić za ucznia, nie sugerować odpowiedzi.
e. Docenić odwagę ucznia, kiedy mówi o bolesnych dla siebie zdarzeniach.
f. Uszanować jego odmowę i lęk, kiedy nie wskazuje sprawców.
g. Przypomnieć uczniowi prawa które go chronią.
h. Informować ucznia o wszystkim, co zamierzamy zrobić w tej sytuacji.
i. Zmotywować do współpracy (z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem) w celu rozwiązania problemu.

§ 10

W przypadku, gdy uczeń ulega wypadkowi nauczyciel powinien:
a. Pracownik szkoły, który zauważył lub otrzymał wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę tj. sprowadza fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.
b. O wypadku zawiadamia w kolejności: rodziców/opiekunów poszkodowanego, dyrektora szkoły, inspektora bhp, społecznego inspektora pracy.
c. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
d. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
e. Zawiadomień dokonuje dyrektor, bądź upoważniony przez niego pracownik szkoły.
f. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku, w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
g. Członków zespołu powypadkowego powołuje dyrektor (w skład zespołu wchodzą: inspektor bhp, oraz społeczny inspektor pracy).
h. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.
i. Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik bhp, ani społeczny inspektor pracy, to w skład zespołu wchodzą: dyrektor, pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel kuratora oświaty lub rady rodziców. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp.
j. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.
k. Z treścią protokołu powypadkowego zaznajamia się: poszkodowanego pełnoletniego, rodziców/opiekunów poszkodowanego małoletniego. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole. Protokół podpisują członkowie zespołu i dyrektor. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego, osoby uprawnione mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.
l. Rejestr wypadków prowadzi inspektor bhp.

§ 11

W przypadku, gdy uczeń informuje kolegę, że popełni samobójstwo:
a. Powiadamiamy rodziców/opiekunów (nawet jeśli dziecko prosi, abyśmy tego nie robili).
b. Rozmowa osoby życzliwej z uczniem (kolega, wychowawca, pielęgniarka, nauczyciel).
c. Informujemy dyrektora szkoły.
d. Wychowawca musi zadbać o to, aby uczeń miał blisko siebie osobę życzliwą.
e. Powołanie koleżeńskiej grupy wsparcia w klasie, do której uczęszcza uczeń, informowanie o wszystkim wychowawcy.
f. Namawiamy rodziców/opiekunów, aby uczeń został objęty terapią specjalistyczną.
g. Powołujemy zespół interwencyjny (dyrektor, nauczyciel, wychowawca), który analizuje problem, wyciąga wnioski.

§ 12

W przypadku gdy uczeń dokonuje próby samobójczej i przeżywa:
a. Otoczenie opieką dziecka w szpitalu przez rodziców/opiekunów.
b. Zachęcamy rodziców/opiekunów do kontaktu z dyrektorem, wychowawcą, pedagogiem.
c. Informujemy rodziców/opiekunów, że dziecko powinno zostać objęte opieką psychiatry, który wydaje opinię dotyczącą stanu zdrowia psychicznego ucznia, (ustala, czy może on już wrócić do szkoły i czy jego stan zdrowia pozwala na objęcie ucznia terapią psychologiczną).
d. Przygotowujemy społeczność szkolną na powrót ucznia do szkoły.
e. Na lekcjach wychowawczych, lekcjach religii podejmujemy rozmowy z uczniami o sprawach ostatecznych, np. jaki sens ma moje życie?
f. Jeżeli rodzic/opiekun działa na szkodę dziecka, nie chce się kontaktować po zdarzeniu ze szkołą, podejmujemy działania interwencyjne w sądzie.

§ 13

W przypadku, gdy uczeń dokonał samobójstwa:
a. Powiadomienie prokuratury.
b. Powiadomienie kuratorium.
c. Zwołanie Rady Pedagogicznej, po której wychowawcy informują młodzież o zdarzeniu.
d. Umożliwienie uczniom przeżycie żałoby.
e. Kierujemy list kondolencyjny do rodziców/opiekunów dziecka.

§ 14

W przypadku zagrożenia zdrowia i życia nauczyciela oraz uczniów w klasie:
Nauczyciel musi sobie odpowiedzieć na następujące pytania:
a. Czy ja jestem bezpieczny?
b. Czy inni są bezpieczni?
c. Czy sprawca jest bezpieczny?
Jeśli odpowiedź na jedno z tych pytań jest negatywna – wzywam pomoc!
W przypadku zagrożenia, nauczyciel niezwłocznie, telefonicznie zawiadamia dyrektora szkoły. W przypadku, kiedy nie może skontaktować się telefonicznie, wysyła z informacją rezolutnego ucznia do dyrektora szkoły. Stosownie do zaistniałej sytuacji dyrektor organizuje pomoc.

§ 15

W przypadku śmierci bliskiej uczniowi osoby nauczyciel powinien:
a. Szczerze porozmawiać z uczniem na temat sytuacji rodzinnej i śmierci bliskiej osoby.
b. Aktywnie słuchać.
c. Próbować uzyskać informacje, określić czego potrzebuje on w tym trudnym dla siebie okresie. Nawiązać współpracę z MGOPS w celu ustalenia pomocy materialnej, rzeczowej.
d. Mieć stały kontakt z uczniem, aby monitorować jego stan emocjonalny i pojawiające się kłopoty.
e. Poinformować ucznia o pomocy specjalistycznej w sytuacjach, gdy uczeń ma trudności w przeżywaniu utraty bliskiego ( psycholog).
f. Zaprosić na rozmowę rodzica/opiekuna ucznia, próbować ustalić z jakich źródeł oparcia może skorzystać rodzina (przyjaciele, bliscy, psycholog).
g. Przekazać rodzicowi/opiekunowi informacji na temat faz żałoby i towarzyszących temu zmian w zachowaniu dziecka.
h. Zaproponować rodzicowi/opiekunowi udziału w grupie wsparcia, konsultacji psychologicznej, jeśli zgłasza problemy z radzeniem sobie po śmierci bliskiej osoby.
i. Stworzyć pogotowie klasowe (wsparcie uczniów może dotyczyć pomocy w nauce, załatwieniu spraw życiowych, podtrzymywaniu kontaktów, motywowaniu ucznia do angażowania się w różne działania).
j. Poświęcić lekcję wychowawczą problemom straty, przemijania.

§ 16

Procedura postępowania w przypadku obiegu dokumentacji psychologicznej:
a. Oryginał opinii pozostaje w dokumentacji ucznia. Ksero dokumentu trafia do wychowawcy. Obowiązkiem wychowawcy jest zaznajomienie nauczycieli uczących ucznia z zaleceniami dokumentu. Nauczyciel własnoręcznym podpisem potwierdza znajomość dokumentu.
b. Opinia dyslektyczna jest ważna na cały okres kształcenia w danej szkole. Powtarza się badania co 2 lata tylko w uzasadnionych przypadkach, np. badanie intelektu, badanie osobowościowe. Jeżeli uczeń jest w III lub IV klasie i nie wykonał do tej pory badań, musi dostarczyć do dnia 30 września aktualny dokument z poradni psychologiczno- pedagogicznej.
c. Wychowawca na początku roku szkolnego w klasach maturalnych, ma obowiązek przypomnieć jeszcze raz o terminie dostarczenia aktualnego dokumentu przez ucznia.
d. Absolwenci niepełnosprawni mogą przystąpić do egzaminu maturalnego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
e. Absolwenci, mający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania mogą przystąpić do egzaminu maturalnego na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
f. Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mogą przystąpić do egzaminu maturalnego na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.

§ 17

Procedura postępowania wobec ucznia eurosieroty:
1. Diagnoza problemu
– sprawdzamy kto się dzieckiem opiekuje?
– czy jest uregulowana sytuacja prawna dziecka?
– w zależności od potrzeb pogłębiony wywiad środowiskowy z MGOPS
– obserwacja zachowania dziecka
– analiza sytuacji szkolnej dziecka
– interwencja w razie nieuregulowania sytuacji prawnej dziecka ( sąd)
2. Informacja
– poinformowanie dyrektora szkoły, wychowawcy, pedagoga.
– informowanie instytucji które mogą pomóc dziecku (poradni psychologiczno- pedagogicznej , Caritas, PCK)
3. Działania szkolne
– kontrola frekwencji, postępów w nauce, zachowania się ucznia: kontakty z opiekunem
– rozmowy z dzieckiem
– pomoc w nauce
– zajęcia pozalekcyjne
– pomoc materialna
– pedagogizacja opiekunów – profilaktyka
4. Nadzór – sprawdzanie realizacji ustalonych zasad.

§ 18

Procedura postępowania wobec ucznia, znajdującego się w trudnej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, życiowej:
1. Zebranie przez wychowawców informacji na temat uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez: obserwację, rozmowę, ankietę.
2. Zebranie informacji na temat sytuacji rodzinnej dziecka poprzez wywiad pedagoga z rodzicem: struktura rodziny, warunki materialne, przebieg rozwoju psychofizycznego ucznia, atmosfera domowa, stosunek rodzica/opiekuna do dziecka, relacje z rówieśnikami, informacje o aktualnym problemie.
3. Analiza dokumentów ( opinii wychowawcy, opinii rodziców/opiekunów, badań lekarskich, opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, opinii pracownika socjalnego, opinii kuratora sądowego )
4. Obserwacja ucznia.
5. Współpraca z rodzicami /opiekunami prawnymi dziecka.
6. Współpraca z instytucjami, które niosą pomoc rodzinie.

§ 19

W przypadku niewłaściwego wykorzystania przez ucznia telefonu komórkowego lub innych urządzeń rejestrujących obraz ,dźwięk:
Zapis w statucie szkoły mówi, że uczeń ma przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń audio-wizualnych na zajęciach dydaktycznych. Uczeń posiadający taki sprzęt, ma obowiązek wyłączenia i odłożenia go w wyznaczone miejsce przez nauczyciela.
1. Jeśli uczeń nagrywa, robi zdjęcia nauczycielowi oraz uczniom bez ich zgody narusza ich dobra osobiste. Reguluje to kodeks cywilny, którego art. 23 brzmi: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.
2. Z kolei, zgodnie z art. 24 § 2 kodeksu cywilnego osoba, która poniosła szkodę w związku z naruszeniem jej dóbr osobistych może domagać się odszkodowania.
3. Robienie zdjęć lub nagrywanie za pomocą telefonu komórkowego i innych urządzeń audio – wizualnych, uczniów i nauczycieli, wiąże się z niebezpiecznym zjawiskiem, jakim jest stosowanie przemocy przy użyciu nowych technologii.
4. Urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz uczeń może używać na terenie szkoły wyłącznie za zgodą i w obecności nauczyciela.
5. W przypadku wykorzystania przez ucznia telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych oraz rejestrowania obrazu, dźwięku telefonem komórkowym lub innym urządzeniem rejestrującym podczas przerwy, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
– Uczeń na prośbę nauczyciela ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy i oddać go do rąk nauczyciela.
– Nauczyciel przekazuje telefon ucznia dyrektorowi szkoły w celu przechowania do momentu pojawienia się rodziców ucznia. Telefon zostaje umieszczony w kasie pancernej.
– Wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji, dokonuje odpowiedniego zapisu w dzienniku.
– Wobec ucznia zostają wyciągnięte konsekwencje przewidziane w statucie szkoły, włącznie ze zgłoszeniem zdarzenia na policję.
Jeżeli uczeń nie wykonuje polecenia nauczyciela pracownik informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.

§ 20

Postępowanie w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia przez nauczyciela: W przypadku, gdy sprawcą jest nauczyciel:
1. W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązków wynikających z art. 6 Karty Nauczyciela, a w rezultacie naruszenia godności osobistej ucznia, prowadzi się wewnątrzszkolne postępowanie wyjaśniające.
2. Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę wyjaśniającą z nauczycielem, uczniem, rodzicem/opiekunem.
a. Jeśli istnieje potrzeba włącza w rozmowę wyjaśniającą wychowawcę klasy.
b. Po czynnościach wyjaśniających i stwierdzeniu, że nie nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani zainteresowani.
c. Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, dyrektor ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje w postaci:
– upomnienia ustnego / przy pierwszym zdarzeniu/
– upomnienia pisemnego / przy powtórnym zdarzeniu/
3. Jeżeli postępowanie wewnątrzszkolne potwierdza powtarzające się naruszenie godności osobistej ucznia, dyrektor szkoły ma obowiązek skierować stosowne zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego.
4. W przypadku ewidentnego naruszenia godności osobistej ucznia, dyrektor szkoły niezwłocznie wszczyna procedurę postępowania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, bez prowadzenia wyżej przedstawionego postępowania.

Postępowanie w przypadku naruszenia godności osobistej nauczyciela przez ucznia:
W przypadku gdy sprawcą jest uczeń:
1. W przypadku uchybienia przez ucznia obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, a w szczególności naruszenia godności osobistej nauczyciela, prowadzi się wewnątrzszkolne postępowanie wyjaśniające.
2. Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę wyjaśniającą z nauczycielem, uczniem rodzicem/opiekunem.
3. Włącza w rozmowę wyjaśniającą wychowawcę klasy. Po czynnościach wyjaśniających, stwierdzających, że nie nastąpiło naruszenie godności osobistej pracownika szkoły, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani zainteresowani.
4. Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło ewidentne naruszenie godności osobistej nauczyciela w szkole lub poza nią, jeśli pełnił w tym czasie obowiązki służbowe (sprawcami mogą być uczniowie, rodzice/opiekunowie lub inne osoby) dyrektor musi zgłosić sprawę do prokuratury, ponieważ przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym są ścigane z urzędu. Oznacza to także, że wszystkie procedury, łącznie z występowaniem w imieniu nauczyciela przed sądem, są wykonywane przez prokuratora. Nauczyciel nie ponosi kosztów sądowych.

Postępowanie w przypadku pobicia lub naruszenia godności osobistej dziecka przez dorosłego ( grożenie, napaść słowna).
W przypadku, gdy sprawcą jest obcy dorosły:
1. Nauczyciel, który jest świadkiem zdarzenia lub otrzymał takie zgłoszenie, zabiera dziecko od dorosłego w bezpieczne miejsce i zapewnia mu opiekę.
2. Powiadamia o zdarzeniu dyrektora i wychowawcę poszkodowanego.
3. Wychowawca informuje rodziców/opiekunów o zdarzeniu.
4. Jeśli sprawcą jest pracownik szkoły, nie nauczyciel, dyrektor wszczyna postępowanie dyscyplinarne.
5. W przypadku, gdy doszło do fizycznej napaści na dziecko, dyrektor, nauczyciel wzywa lekarza do oceny stanu zdrowia dziecka, jeżeli istnieje taka konieczność.
6. Wychowawca informuje rodziców/opiekunów dziecka o zdarzeniu.
7. W przypadku napaści fizycznej dyrektor, nauczyciel w porozumieniu z rodzicami/opiekunami poszkodowanego powiadamia o zdarzeniu policję.

§ 21

Usprawiedliwianie nieobecności uczniów oraz egzekwowania obowiązku nauki.
1. Wychowawca ustala z rodzicami/opiekunami sposób usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych ( w formie pisemnej czy ustnej – telefonicznie).
2. Rodzice/opiekunowie usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu 7 dni od jego powrotu do szkoły. Rodzice/opiekunowie nie są zobowiązani przedstawiać lekarskich zwolnień, wystarczy ich pisemne, czy ustne usprawiedliwienie.
3. Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i do 10 dnia każdego miesiąca wypełnia tabelę dotyczącą obecności uczniów w poprzednim miesiącu.
4. Do 10 dnia każdego miesiąca wychowawca przekazuje dyrektorowi wykaz uczniów, którzy mają dużą liczbę nieusprawiedliwionych nieobecności.
5. O przewidywanej dłużej niż tydzień nieobecności ucznia ( np. pobyt w sanatorium lub szpitalu, przewlekła choroba), rodzice/opiekunowie są zobowiązani jak najszybciej powiadomić wychowawcę, a nie po powrocie dziecka do szkoły.
6. Jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie ( patrz punkt 2) wychowawca natychmiast powiadamia o tym rodziców lub opiekunów ucznia i odnotowuje ten fakt w dzienniku.
7. Informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie, listownie. Rodzice/opiekunowie mogą być również wezwani do szkoły, w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.
8. Jeżeli uczeń chce się zwolnić w danym dniu, z ostatnich lekcji ( np. z powodu wizyty u lekarza), powinien przynieść od rodziców/opiekunów informację na piśmie, potwierdzającą ten fakt.
9. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotować nieobecność ucznia na prowadzonej przez siebie lekcji. Nieobecność uczniów reprezentujących szkołę na zewnątrz nauczyciel zaznacza zgodnie z regulaminem prowadzenia dokumentacji (nieobecność zaznaczana wg określonych symboli). Każdy nauczyciel podliczając frekwencję w danym dniu przyjmuje do wiadomości ,że uczeń reprezentujący szkołę w zawodach, konkursach, olimpiadach, akcjach charytatywnych, jest obecny w szkole.
10. W przypadku nauczania indywidualnego obecność ucznia na zajęciach nie powinna być wliczana do frekwencji w szkole w danym dniu.
11. Każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie, odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami.
12. W przypadku braku usprawiedliwienia pojedynczych godzin lekcyjnych lub dłuższej nieobecności, wychowawca stosuje kary wymienione w statucie szkoły i regulaminie, informując o tym fakcie rodziców/opiekunów.
13. W przypadku braku współpracy rodziców/opiekunów z wychowawcą ( nie uczestniczą w zebraniach i konsultacjach, nie wyrażają chęci na spotkania indywidualne), rodzice/opiekunowie otrzymują przesłane listem poleconym, upomnienie dyrektora szkoły zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku nauki i wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.
14. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku nauki, dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest Starostwo. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku nauki jest grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie, jednakże grzywny nie mogą przekroczyć łącznie sumy 10000 zł (art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- zmiana opublikowana w Dz. U. z 1996 r. nr 146, poz. 680).
15. Uczniowie pełnoletni nie podlegają już władzy rodzicielskiej tym samym mogą korzystać z praw cywilnych (i nie tylko), przysługujących osobom dorosłym. Wiąże się to oczywiście z pełną odpowiedzialnością za własne czyny. Terminy usprawiedliwiania i informowania o nieobecności w szkole, stosuje się tak, jak do młodszych uczniów. Także sposób informowania rodziców/opiekunów o fakcie problemów z systematycznym uczęszczaniem na zajęcia, ale bez konsekwencji wobec rodziców (punkt 11 i 12).W razie nieobecności spowodowanej chorobą ucznia, nauczyciel ma prawo zażądać zwolnienia wystawionego przez lekarza. Nauczyciel ma prawo zażądać innych dokumentów usprawiedliwiających nieobecność dorosłego ucznia, jeśli uczeń nie przedstawia wiarygodnych powodów nieobecności. Nieobecności nieusprawiedliwione są podstawą do stosowania konsekwencji zawartych w statucie szkoły. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty obowiązku nauki, należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%.

Część II
Sytuacja kryzysowa jest to zbieg zdarzeń, okoliczności i zachowań, które zakłócają normalny tryb funkcjonowania państwa, społeczności, jednostki. Zdarzenia te następują nagle i nieoczekiwanie.
W większości sytuacji drastycznych pierwszeństwo działania na terenie szkoły będzie miała policja, straż pożarna i służby ratownicze. Dopiero po usunięciu źródeł największego zagrożenia przyjdzie czas na samodzielne działania personelu szkoły, w kierunku redukcji skutków zdarzenia kryzysowego.

§ 22

Postępowanie w razie ataku lub wtargnięcia napastników do szkoły:
– wykonuj polecenia napastników, jeśli padają strzały, natychmiast połóż się twarzą do ziemi ochraniając rękami głowę. Jeśli zdołasz, połóż na ziemi dzieci, osoby niepełnosprawne,
– w razie strzelaniny pozostań na podłodze, jeśli możesz znajdź solidną osłonę,
– nie wyglądaj przez okna i drzwi,
– gdy nie ryzykujesz wykrycia przez napastników, powiadom policję, uruchom system alarmowy,
– wobec napastników nie bądź bohaterem, nie prowokuj agresji,
– nie wykonuj gwałtownych ruchów, samowolnie nie odbieraj dzwoniących telefonów,
– w miarę możliwości zapamiętaj przebieg ataku, sprawców, ich uzbrojenie i miejsca, w których przebywali; twoje informacje pomogą policji; nigdy jednak nie wpatruj się długo i uporczywie w napastnika,
– jeśli wykonanie żądanych przez napastnika czynności jest niemożliwe, poinformuj go o tym,
– nigdy nie utrudniaj napastnikom ucieczki.

§ 23

Postępowanie poza obszarem bezpośredniego zagrożenia:
– jeśli zauważyłeś zagrożenie, nigdy nie wchodź w miejsca niebezpieczne,
– jeśli można, pozamykaj wszystkie ciągi komunikacyjne tam prowadzące,
– telefonicznie zawiadom policję i utrzymuj z nią nieprzerwany kontakt do momentu, gdy nie zagraża to twojemu bezpieczeństwu lub policjant pozwoli ci się rozłączyć.

§ 24

W razie ostrzału:
– natychmiast przyjmij pozycję bezpieczną (leżąc twarzą do ziemi, ręce ochraniają głowę) i krzycz do innych, by zrobili to samo,
– nakaż wszystkim pozostanie na podłodze, schroń się za solidną osłonę,
– użyj telefonu ,aby natychmiast zaalarmować policję, nie rozłączaj się- relacjonuj sytuację,( ściągamy na podłogę telefon i przez ten telefon później możemy wezwać straż pożarną lub pomoc medyczną ),
– uruchom wszystkie zainstalowane alarmy,
– po zakończeniu ostrzału odczekaj chwilę, nie wstawaj, sprawdź siebie, zapytaj czy ktoś jest ranny, poproś, aby ludzie rozejrzeli się wokół siebie i sprawdzili, czy są ranni,
– udziel pierwszej pomocy, wykorzystując leki i opatrunki z apteczki, możesz spytać, czy wśród zebranych są lekarze, pielęgniarki lub ratownicy medyczni, oni zrobią to najlepiej,
– zajmij się dziećmi, starszymi, niepełnosprawnymi, osobami w szoku, przekaż policji prośbę o natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej,
– sprawdź czy ostrzał nie spowodował pożaru, jeśli tak, użyj podręcznych środków gaśniczych, w razie potrzeby wezwij straż pożarną,
– najlepiej poproś wszystkich, aby pozostali na podłodze do przybycia policji.

§ 25

Gdyby doszło do wybuchu:
– sprawdź siebie, zobacz, czy nie krwawisz, czy nie masz obrażeń,
– sprawdź kto jest ranny, kto potrzebuje natychmiastowej pomocy, udziel pierwszej pomocy potrzebującym,
– zajmij się dziećmi, starszymi, niepełnosprawnymi, osobami w szoku, powiadom natychmiast policję i służby ratunkowe, nie rozłączaj się, aż ci nie pozwolą, udzielaj potrzebnych informacji,
– włącz wszelkie systemy alarmowe,
– jeśli trzeba użyj podręcznych środków gaśniczych, przekaż telefonicznie, co i gdzie się pali,
– z miejsca niebezpiecznego najsprawniej można ewakuować się oznaczonymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi- podążaj za oznaczeniami w kolorze zielonym,
– w razie konieczności szybkiej ewakuacji – pamiętaj o dzieciach, starszych, niepełnosprawnych, nie zabieraj bagaży, ani innych rzeczy, bez potrzeby nie dotykaj niczego, miejsce zbada policja.

§ 26

Po ataku i ucieczce sprawców:
– sprawdź, czy ktoś odniósł obrażenia, udziel pierwszej pomocy oraz wezwij pogotowie ratunkowe,
– zajmij się dziećmi, starszymi, niepełnosprawnymi i osobami będącymi w szoku,
– włącz system alarmowy niezależnie od tego, czy zrobiono to wcześniej, czy nie,
– połącz się telefonicznie z policją, udziel informacji, o które poproszą funkcjonariusze i wykonaj czynności przez nich zalecone, zamknij drzwi budynku,
– sprawdź czy nie doszło do zapalenia się czegoś, użyj podręcznych środków gaśniczych, aby nie dopuścić do pożaru,
– bardzo ostrożnie spójrz przez okna w celu zapamiętania drogi ucieczki sprawców, ich samochodu lub innych ważnych szczegółów, tylko jeśli nie powoduje to niepotrzebnego ryzyka,
– usuń ludzi z miejsc przebywania sprawców, zabezpiecz ślady poprzez zagrodzenie dostępu do nich- nie dotykaj niczego,
– nie rozmawiaj z innymi osobami o tym co zaszło. Twoje subiektywne odczucia mogą sugerować zeznania pozostałym, utrudniając ustalenie faktów.

§ 27

Po otrzymaniu wiadomości o podłożeniu „bomby”:
– jeśli to telefon, nigdy nie odkładaj pierwszy/a słuchawki, zapamiętaj jak najwięcej, słuchając uważnie, spróbuj zapisać informację,
– jeśli masz taką możliwość i odpowiedni telefon- nagraj rozmowę, sprawdź, czy zidentyfikował się numer telefonu, zapisz go,
– jeśli to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał i nie zniszczył, zanieś ją do przełożonego zarządzającego obiektem,
– natychmiast osobiście poinformuj o przebiegu rozmowy telefonicznej przełożonego, nie należy przekazywać informacji przez pośredników,
– niezwłocznie należy poinformować policję oraz podjąć wspólne działania, zabezpieczające życie i zdrowie ludzi, a w dalszej kolejności obiekt,
– trzeba pamiętać, że osoba kierująca danym obiektem, może samodzielnie podjąć decyzję o ewakuacji- ewakuację należy podjąć zgodnie z obowiązującą instrukcją.

§ 28

W razie zauważenia podejrzanego urządzenia lub pakunku:
– nie dotykaj go i nie zbliżaj się bezpośrednio do niego,
– poinformuj przełożonych, policję,
– postaraj się, aby nikt inny nie dotykał go ani nie zbliżał się do niego,
– izoluj to miejsce,
– ściśle wykonuj polecenia otrzymane od policji i przełożonych.

§ 29

Postępowanie w razie otrzymania podejrzanej przesyłki:
niektóre cechy podejrzanej przesyłki:
– niezamawiana, niespodziewana,
– dziwny kształt, przesypywanie się lub poruszanie rzeczy wewnątrz,
– dziwny zapach, plamy na opakowaniu.
– nie otwieraj przesyłki i nie chodź wokół niej,
– zabezpiecz ją w plastikowym worku lub bezpiecznej kopercie,
– zostaw ją na płaskiej powierzchni, nie chowaj jej,
– jeśli list już otwarto, zostaw go tam, gdzie jest i przykryj plastikowym workiem,
– pozamykaj wszystkie drzwi i okna, wyłącz wentylację, klimatyzację,
– izoluj zagrożone pomieszczenia,
– natychmiast powiadom o wszystkim co wiesz, policję i służby sanitarne,
– wytłumacz co się stało.
Poradnik zakładnika:
– wykonuj polecenia terrorystów,
– nie okazuj agresji,
– postaraj się zachowywać spokojnie,
– nie wykonuj szybkich ruchów,
– staraj się nie odwracać tyłem do terrorystów,
– nie graj bohatera,
– nie okazuj widocznego strachu,
– nie wpatruj się w terrorystów,
– nie dyskutuj z nimi,
– nie komentuj ich zachowania i wypowiedzi,
– nie zgłaszaj się do niczego na ochotnika,
– nie zwracaj uwagi na siebie,
– nie bądź usłużny wobec terrorystów,
– nie przebywaj dłużej w pobliżu drzwi i okien,
– jedz i pij jeśli pozwalają,
– dyskretnie obserwuj i zapamiętaj przebieg zdarzenia, sprawców, ich broń, to, co robią,
– gdybyś rozmawiał z negocjatorem, daj mu do zrozumienia, czy terroryści słuchają, wtedy zapyta cię o ważne informacje,
– w razie szturmu antyterrorystów rób, co każą szturmowcy, nie pomagaj bez polecenia,
– po akcji podporządkuj się procedurom specjalnym, udziel wszelkich możliwych informacji podczas składania zeznań.

§ 30

Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach:
1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 kodeksu karnego).
2. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego.
3. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia.
4. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją, zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej udzielić.
5. Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie.
6. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo zaopatrzyć.
7. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe).
8. Do chwili przybycia lekarza, nie przerywać resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
9. Poszkodowanego z krwotokiem, wolno tylko przenosić lub przewozić.
10. Poszkodowanemu z utratą świadomości, nie wolno podawać leków w postaci płynnej ani stałej (tabletki).
11. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego.
12. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

§ 31

Procedura postępowania w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia ucznia:
W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych, bądź złego samopoczucia, osoba interweniująca powinna:
– zapewnić opiekę uczniowi,
– wyznaczyć ucznia, pod którego opieką chory udaje się do gabinetu higieny szkolnej,
– w przypadku nieobecności higienistki szkolnej, udać się wraz z nim do sekretariatu szkoły,
– higienistka szkolna udziela stosownej pomocy przedlekarskiej i w przypadku utrzymującego się złego samopoczucia, informuje telefonicznie rodziców/opiekunów o dolegliwościach dziecka.
– uczeń z dolegliwościami, objawami chorobowymi może opuścić teren szkoły, wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna lub osoby pełnoletniej z rodziny.
– w przypadku nieobecności higienistki, nauczyciel lub pracownik administracji wzywa rodziców/opiekunów,
– w przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem i przy ustępujących dolegliwościach, szkoła zapewnia uczniowi dalszą opiekę (odpoczynek w gabinecie higienistki, sekretariacie, sali lekcyjnej),
– w przypadku nieustępujących lub nasilających się dolegliwości szkoła (higienistka, nauczyciel lub pracownik administracji) informuje o tym fakcie rodzica/opiekuna dziecka i wzywa pogotowie ratunkowe,
– w przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem i nieustępujących lub nasilających się dolegliwości szkoła (higienistka, nauczyciel lub pracownik administracji) wzywa pogotowie ratunkowe,
– w przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem i wezwania pogotowia ratunkowego, wyznaczony pracownik szkoły przejmuję opiekę nad uczniem (podczas transportu karetką do szpitala), do czasu przybycia rodzica do szpitala.

Z procedurami zostają zapoznani nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Opracował zespół w składzie:
Anita Michalska
Monika Sobura–Święs
Waldemar Trepka

zatwierdził: Dyrektor szkoły – mgr Halina Kołodziejczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
Data utworzenia:2021-01-04
Data publikacji:2021-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Halina Kołodziejczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:1141