• Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach. Data publikacji strony internetowej: 2021-01-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-09. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (np. zwiększające ( CTRL +) i zmniejszające (CTRL -) widok strony).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W celu otrzymania informacji lub przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Halina Kołodziejczyk, (adres e-mail: zs2checiny@onet.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41-315-10-68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach znajduje się przy ulicy Białego Zagłębia 1

 • Do budynku szkoły i internatu prowadzą zadaszone, dobrze oznaczone i oświetlone schody (od strony parkingu). Schody nie posiadają podjazdów dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na terenie szkoły są miejsca parkingowe oznaczone jako miejsca dla osób niepełnosprawnych
 • W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się szeroki korytarz. Budynek nie posiada wind.
 • Pomieszczenia i toalety nie są dostępne dla osób na wózkach.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • W szkole jest dostępny tłumacz języka migowego.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi oraz pracownicy sekretariatu szkoły.
 • W istotnych punktach umieszczono tablice informacyjne w kontrastowych kolorach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest Pani Halina Kołodziejczyk, (adres e-mail: zs2checiny@onet.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41-315-10-68.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Pobierz wniosek o zapewnienie dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 Poniżej zamieszczone są raporty dotyczące poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
Data utworzenia:2020-12-02
Data publikacji:2020-12-02
Osoba sporządzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:2116

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-09-08 22:53:39Marek Piwowarczykaktualizacja dostępności architektonicznejDeklaracja dostępności
2021-03-25 14:25:10Marek PiwowarczykRaport o stanie dostępnościDeklaracja dostępności
2021-02-04 09:14:07Marek Piwowarczykdołączenie wniosku o zapewnienie dostępnościDeklaracja dostępności
2021-01-26 14:48:40Marek Piwowarczykpoprawa deklaracjiDeklaracja dostępności