Jesteś tutaj: Start / Dane osobowe RODO
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Szanowni Państwo!

Z dniem 25 maja 2018r. do obowiązujących już przepisów prawa, dołączył nowy europejski akt prawny, powszechnie znany jako RODO.  Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).
Jego postanowienia nakładają na wszystkie podmioty, które gromadzą i pracują z danymi osobowymi, pewne nowe obowiązki. Jednym z nich jest tak zwany

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Mówi o nim między innymi Artykuł 13 RODO, zobowiązując podmioty do przekazania pewnych informacji osobom, których dane osobowe przetwarzają (mówiąc wprost „posiadają”).
W pierwszej kolejności informujemy Państwa, że na terenie budynku siedziby naszej Szkoły oraz na terenie przyległym stanowiącym między innymi parkingi, stosowany jest system monitoringu wizyjnego. Jest on pod ścisłą kontrolą Administratora i ciągłym nadzorem Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tak aby nieustannie spełnione były wymogi bezpieczeństwa. System monitoringu wizyjnego funkcjonuje w ściśle określonych celach na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  – Prawo oświatowe.  Jego funkcją jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie posesji szkoły, ochrona osób i mienia (przeciwdziałanie czynom niepożądanym). Wykorzystanie monitoringu wizyjnego przez Administratora do innych celów jest prawnie zabronione. Monitoring prowadzony jest całodobowo. Obraz pozbawiony dźwięku jest zapisywany na bezpiecznych nośnikach w sekretariacie Szkoły na okres 7 dni. Po tym czasie dane ulegają nadpisaniu przez zapis bieżący.

W celu pełnego przedstawienia pozostałych kwestii przetwarzania danych osobowych w Szkole, starając się jak najlepiej wypełnić obowiązek informacyjny oraz jednocześnie wyjaśnić Państwu, kto jest „opiekunem” czyli Administratorem Państwa danych osobowych oraz dlaczego Państwa prosimy o podanie danych podczas załatwiania spraw, informujemy:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w naszej placówce jest Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach z siedzibą przy ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny, NIP: 9590826466, REGON: 292438589, kontakt email: zs2checiny@poczta.onet.pl
 • Administrator jako podmiot publiczny, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Andrzej Nyćman. Można się z nim kontaktować w sprawie swoich danych osobowych na adres email: iodo@powiat.kielce.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ściśle związanym z charakterem naszej działalności jako publicznej placówki oświatowej. W zależności od charakteru załatwianej sprawy przetwarzanie danych osobowych odbywa się głównie na podstawie poniższych zapisów RODO:
  • 6, ust. 1, lit. a – zgody osoby na przetwarzanie danych – np. gdy chcą Państwo wstąpić w szeregi naszych uczniów należy złożyć wniosek rekrutacyjny w ramach którego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są w nim zawarte. Mogą Państwo odmówić podania niektórych danych, ale może to wpłynąć na trafność i postanowień i decyzji. Niektóre z niepodanych informacji mogą być istotne dla sprawy.
  • 6, ust. 1 lit. b – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – ten zapis rzadziej stosowany jest w szkołach przy załatwianiu „spraw codziennych” poszczególnych uczniów. Ma raczej zastosowanie w ramach szerzej rozumianych umów, porozumień i innych przedsięwzięć jakie zawiera i planuje nasza placówka z różnymi organizacjami lub inwestorami np. przy przygotowaniu i organizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych czy też przy ubezpieczeniach. Uczestnicy projektu mogą znajdować się w znacznej odległości, dodatkowo może się zdarzyć, że problemem jest określenie jakie dane będą przetwarzane, gdyż wyniknie to podczas realizacji umowy.
  • 6, ust. 1, lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – czyli np. wydania dla Państwa legitymacji szkolnej, dokonania wpisu do dziennika lekcyjnego czy też zwyczajne sprawdzenie obecności na zajęciach. Dla przykładu, kiedy mamy wydać Państwu legitymację szkolną, odpowiednie przepisy ustaw i rozporządzeń każą nam umieścić Państwa dane w druku legitymacji szkolnej i w odpowiednim rejestrze. Dlatego też, abyśmy mogli dokonać tych czynności, przepisy prawa każą nam przetwarzać dane osobowe zawarte np. we wspomnianych legitymacjach szkolnych.
  • 6, ust. 1, lit. d – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – podobnie do zapisów lit. b, również ten przepis w przypadku placówki typu szkolnego jest stosowany dość rzadko. Dla pełnego wyjaśnienia znaczenia zwrotu „żywotnych interesów” posłużymy się niedawnym wydarzeniem. Po wypadku autokaru wycieczkowego, dzieci zostały przewiezione do różnych szpitali. Przerażeni rodzice, próbując ustalić miejsce pobytu swoich dzieci, w odpowiedzi telefonicznej słyszeli odmowę opartą o RODO. W takim przypadku, ze względu na wyjątkowość sytuacji oraz znaczenie obecności rodziców u boku chorego dziecka, bierze się pod uwagę jego żywotne interesy i należy udzielić informacji o osobie jaką jest miejsce pobytu, dla jej własnego dobra i szybkiego odnalezienia przez rodzinę.
  • 6, ust. 1, lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – jest to główna podstawa przetwarzania danych stosowana przez urzędy i instytucje przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Są to różnego rodzaju decyzje nakazowe, zobowiązujące a w niektórych przypadkach o ukaraniu. Wydawane są w ramach sprawowania nadzoru nad szeroko pojętym bezpieczeństwem, praworządnością, ładem i porządkiem, rozwojem gospodarczym czy też inwestycjami. Przykładem może być egzekwowanie obowiązku szkolnego.

Większość czynności z Państwa danymi osobowymi, jest wykonywana w związku ze złożonymi wnioskami w sprawach z pobieraniem nauki.

Nasza Szkoła prowadzi również serwisy internetowe. Informujemy Państwa, że w związku z przeglądaniem tych stron, serwery korzystają z plików cookies. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym wejściu i wyjściu z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika (a właściwie jego konkretnego urządzenia) oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania Państwa (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Usunięcie bądź ograniczenie stosowania plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności stron www.

W związku z prowadzoną przez naszą Szkołę grupą „fanpage” w ramach serwisu Facebook informujemy Państwa, że dołączenie do grupy jest całkowicie dobrowolne. O tym, jakie Państwa dane osobowe będą widoczne dla pozostałych członków grupy w dużej mierze decydują Państwo sami poprzez ustawienia prywatności w ramach własnego profilu Facebook.

Na terenie budynków siedziby Szkoły udostępniamy również do Państwa dyspozycji bezprzewodowe połączenie z siecią Internet za pośrednictwem wi-fi. Korzystanie z dostępu jest darmowe, wymaga jedynie prostego zalogowania.

Pozostałe informacje:

 • Czas przechowywania Państwa danych osobowych jest zależny od charakteru sprawy
  i przepisów prawa, które o tym mówią. Zazwyczaj czas ten jest równy czasowi trwania sprawy, na przykład do czasu, gdy będą Państwo pobierali naukę, korzystali z usług specjalistów oraz dodatkowy okres, wymagany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub w innych przepisach.
 • Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia – w ramach dopuszczonych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. Każda osoba posiada także prawo do przeniesienia danych.
 • Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić jedynie w przypadku, gdy przepisy prawa na to pozwalają. Nie możemy wykonać żądania zaprzestania przetwarzania w rejestrach i ewidencjach prowadzonych z obowiązku prawa.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane w naszej Szkole mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, czyli badania upodobań, przyzwyczajeń, typowych zachowań czy ulubionych miejsc.

Podanie danych osobowych podczas załatwiania spraw w Szkole może być dobrowolne lub wynikać z obowiązku prawnego.  Najczęstszą dobrowolną daną osobową podawaną, przez Państwa jest numer telefonu lub adres e-mail. Służy ona do łatwiejszego powiadomienia Państwa o toku załatwiania sprawy lub w sprawach dotyczących podopiecznych. Danych nieobowiązkowych, nie muszą Państwo podawać, należy jednak pamiętać, że nie będziemy mieli wówczas możliwości na szybkie dokonanie powiadomienia lub skontaktowania się w razie wątpliwości związanych z Państwa sprawą.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
Data utworzenia:2021-01-04
Data publikacji:2021-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Halina Kołodziejczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:1252